Ordbok/Forklaring


Her er forklaring på ulike ord og begreper innen den alternative verden


Adept

Dette er et menneske som har fullført disippelskapet og oppnådd den 5innvielse. Dette menneske kalles da en Mester i den esoteriske filosofi og vitenskap og en adept behøver ikke inkarnere mer.

Affirmasjon

En affirmasjon er et positivt utsagn som repeteres, gjerne så ofte som mulig i den hensikt å få til forandringer i egne handlinger og tankemønstre. Affirmasjoner er målrettede tanker og bilder som vi gjentar og bekrefter, å affirmere er å anvende åndelig skaperkraft. Nøkkelen til vellykket affirmasjon er bare positive ord og verdier i affirmasjonen, at du levendegjør affirmasjonen, visualiserer den, føler på den, tenker på den og lengte etter den. At du er utholdene, affirmerer igjen og igjen, daglig og at du tror på affirmasjonen.

Apport

Apporte er betegnelsen på det fenomen man er vitne til når en fysisk gjenstand dematerialiserer seg på et sted for så å rematerialisere seg et annet sted.

Arketyp

Et universelt tema eller forbilde i menneskers følelsesmessige utvikling eller overgangsriter.

Aspirant

Det er et søkende menneske som streber etter å nå et høyere bevissthetstrinn. Denne bestrebelse krever tiltagende kontroll over tenkeevnen samt et rent motiv og rett handling.

Aspirasjon

Er søken etter viten om sjelen eller streben etter noe høyere. Aspirasjon får mennesket til å overskride sine lavere selviske behov for et høyere uselvisk mål.

Astralkropp

Foruten den fysiske kroppen har mennesket fire høyere "skall" som er usynlige for det blotte øye: eterkroppen, astralkroppen, mentalkroppen og kausalkroppen.

Astrallegeme

Dette legemet er en del av personligheten, det kalles også følelseslegemet og er på astralplanet.

Astralplan

Det subjektive bevissthetsplan eller felt som vårt astrallegeme. Det er det sjette av syv bevissthetsplan som vår virkelighet består av. Det er planet som ikke kan oppfattes av våre fysiske sanser men ved hjelp av clairvoyance.

Astralprojeksjon

En tilstand der astralkroppen midlertidig forlater den fysiske kroppen. Sjelen eller bevisstheten følger med, og man kan se, høre og føle fra astralkroppens posisjon. Den som projiserer seg, kan forflytte seg over store avstander, svevende i en høyde på noen desimeter over bakken eller flyvende i liggende posisjon.

Astralt Lys

Dette er betegnelsen for jordens astrale aura.

Atlantis

Dette er et kontinent som strakte seg langs Europa og Afrikas nåværende vestkyst gjennom det nåværende Atlanterhavet til Mellomamerika.

Aura

Auraen er en utstråling av energier, den viser seg som forskjellige farger rundt om på kroppen. Alle ting er omgitt av et elektromagnetisk felt, eller en aura. Fargene varierer alt etter som hvordan din psykiske og fysiske tilstand er akkurat i øyeblikket. De syv innerste frekvensene er forbundet med de syv hovedchakraene vi har i kroppen. Den gir oss insikt om din personlige utvikling, utstråling og styrke. Fargene kan si oss, om du er kreativ, kjærlig, bærer på en sorg, føler deg såret, undertrykker Dine følelser og mange andre ting. Din aura er din spirituelle underskrift.

Auralesning

Analyse av auraens farger, tetthet, form og sammensetning til bl.a. diagnostisering. Analysen kan kun foretas av clairvoyance.

Aurarensing

Aurarensing kan løse opp blokkeringer som hindrer oss i et fullverdig og lykkelig liv.

Automatisk skrift

Automatisk skrift er en form for kanalisering, hvor hånden nærmest skriver av seg selv på oppdrag fra det underbevisste. Ordene kommer ikke fra bevisste tanker til den som skriver. Forfatteren kan skrive lange budskap, selv om hjernen er opptatt med helt andre ting. Noen ganger skrives automatskrift i en transetilstand, andre ganger er forfatteren bevisst på omgivelsene og ikke i transe, men ikke på det hånden skriver.

Avatar

Dette er en befridd sjel - en gudesønn som er fri for enhver binding til de lavere verdener. En avatar beholder i en slik inkarnasjon alle sine guddommelige evner og krefter. En inkarnasjon på jorden av et guddommelig eller høyerestående vesen som stiger ned for å veilede menneskene gjennom sin lære og sitt eksempel.

Blokkeringer

Er energier som har ”hopet” seg opp i kroppen. Får vi løsnet opp i blokkeringen, frigjøres den oppsamlede energien og bevisstheten fylles med ny, frisk energi og vi kan komme oss videre i livet. For at kroppen skal være å føles i balanse må hvert enkelt chakra avbalanseres slik at helheten blir harmoni.

Borddans

Borddans er et spiritistisk fenomen. Ved at en eller flere personer holder fingre eller hender på bordplaten fremkalles bevegelser i bordet og ved borddans-seanser søker man å få svar på spørsmål ved å la antall bank fra et bordben svare til forskjellige bokstaver og svarene blir tydet som meddelelser fra åndeverdenen.

Broderskap

Innenfor mysterielæren har det altid vært broderskap, loger og samfunn.

Chakra

Chakra er et ord som betyr livshjulet. Læren om Chakra kommer fra India og er ca 5000 år gammel. Ifølge denne læren har kroppen hundretalls med energisentere, både store og små, mens det er syv større sentre langs midten av ryggraden som det refereres til som Chakra. Chakra kan betegnes som et energihjul og er bindeleddet mellom kropp og sjel. De sju chakaraene knyttes sammen med bestemte fysiske og psykiske egenskaper, samt symboler og farger. Chakraene er energicentre som representrer en del av vår bevissthet og kropp. Når kroppen ikke er i balanse blir dette gjenspeilt i chakraene. Hvert chakra kontrollerer spesifikke kroppsdeler og kroppsfunksjoner.

Clairoma

Clairoma referer til evnen til å lukte ting som ikke har en naturlig forklaring. Denne evnen blir ofte regnet som en form for klarfølelse. Lukt oppstår vanligvis i urolige områder, dvs. områder med høy åndelig aktivitet men kan også oppstå når våre kjære på den andre siden er kommet for å hilse på.

Clairvoyance

Oversanselig evne til å oppfatte gjenstander uten hjelp av det naturlige synet. I okkultismen brukes også uttrykket ”klarsynthet”. Er evnen til å se og motta informasjon i form av farger, symboler og bilder, eller filmer for sitt indre blikk. Denne formen er mest vanlige, men noen kan også se ånden som om den var fysisk til stede, skygger, lysglimt og silhuetter faller også under denne formen. Klarsyn ser man ved hjelp av pannechakraet, det tredje øye.

Davidstjernen

Kong Salomons Segl - en trekant med spissen opp og en trekant med spissen ned liggende oppå hverandre danner. En stjerne som de fleste kjenner som "Davidstjernen" og den sekstaggede stjerne symboliserer fullkommengjørelsen.

Deva

Østens betegnelse for engel og Deva betyr ”de strålende" eller "de skinnende".

Drømmefanger

I følge de nordamerikanske indianerne ville en drømmefanger som hang over sengen. Meningen er at den skal fange i nettet sitt vonde drømmer du måtte få i løpet av natta. Mens du sover vil alle drømmer fra den åndelige verden passere gjennom drømmefangeren.

Drømmer

Drømmer er en psykisk forestilling og prosess som viser seg som ytre opplevelser og bilder og som oppstår under søvnen. Drømmene er en kilde til visdom. Tolker du drømmer kan du finne svaret på spørsmål, skille mellom rett og galt, få advarsler eller oppnå personlig utvikling. For hvert enkelt symbol i drømmene kan det være mange tolkninger.

Dyretegn

Den kinesiske kalenderen - systemet forteller ikke bare om årstidene, været og posisjonene til planetene, men også om menneskenes skjebne. I kinesisk astrologi har vi seksti forskjellige dyretegn, i og med at hvert av de tolv dyretegn inneholder fem forskjellige typer. De forskjellige egenskaper som hvert av disse dyretegn gir oss, kan forsterkes eller forandres på grunn av vårt element.

Dyretolkning

En dyretolk er en person som kan kommunisere med dyr. Dyrekommunikasjon er en samtale hvor man har en mottager og en sender, kan si er en antenne som fanger opp informasjon. Dyr kommuniserer med kroppspråk, lyd, lukt og telepati.

Dørvokteren

Dørvokteren følger deg fra vugge til grav og er ditt "sikkerhetsnett". Dens fremste oppgaven er å verne om deg og avgjør hvem som skal få komme igjennom til deg. Dersom dine hjelpere eller guider ønsker å kontakte deg, må de alltid be dørvokteren om tillatelse. Dørvokteren kjenner dine behov og vet hva du trenger å lære og hva du er klar for å ta imot.

Ektoplasma

Der den eteriske substans som i spiritistiske seanser overføres fra mediets legeme i forbindelse med materialisasjonsfenomener, og det brukes til oppbygning av de materialiserte skikkelser og ofte taes stoffet fra mediets eterlegeme.

Energisenter

Uttrykket energisenter eller kraftsenter anvennes ofte om chakraene.

Engel

Engel betyr sendebud, de är høytstående åndevesener og skapende krefter. Engler er som regel devaer mens de høyeste av dem er ærkeenglene og stammer fra det græske angelos, som betyder “sendebud”.

Englehealing

Englehealingen foregår gjennom påkallelser og nedtrekk av engleenergi. Ledsagerengelen formidler de engleenergier du trenger fra din sjel, gjennom ditt sinn, ditt hjerte og kropp.

Englekort

Englekort med ulike visdomsord og motiver som ofte brukes som et spådomshjelpemiddel. Antall kort i kortstokkene kan variere, men ligger stort sett mellom 30 og 50. Kortene er personlige, og bør bare stokkes og tolkes av eieren som har knyttet sin egen energi til kortene. Kortene utstråler positiv energi og har vakre motiver, og er ment som en veileder for brukeren. Englekortene handler ikke om å spå fremtid eller lese hva som har skjedd med deg tidligere. Det handler om at du kan få nye og gode tanker om hvordan du kan handle eller gjøre annerledes i livet ditt. Englene gir greie veiledende svar på spørsmål som opptar den som får utleggingen, og de er ofte opptatt av hvordan man best kan ta vare på seg selv i de forskjellige situasjoner man er i.

Englevakt

Englevakt er en kristen term for fenomenet som betegner en verne- eller beskyttelsesmakt og som finns i flere religioner.

Enneagrammet

Enneagrammet er en personlighetsmodell som beskriver menneskets dybde og det beskriver 9 forskjellige personlighetstyper og deres tankemønstre. Det er et psykologisk system for dypere personlig forståelse.

Esoterisk

Esoterisk brukes ofte om den indre lære - visdomslæren eller den esoteriske lære og betyr "indre" eller "skjult".

Eterisk syn

Eterisk syn er en videreutvikling av det fysiske øyets synsevne men kan ikke betraktes som clairvoyance.

Fargeenergier

Mennesket kan hente energi fra syv forskjellige vibrasjoner og farger, derfor kaller vi de fargeenergier. Lyset gir oss regnbuens farger, og i alt som lever finnes lysets regnbuekraft. Farger er lys spaltet i forskjellige bølgelengder med forskjellig vibrerende hastigheter. De 7 regnbuefargene har referanse til 7 energi sentra ( hoved chakra ) i vår kropp. Når energiene er i balanse og flyter fritt mellom chakraene er du frisk fysisk og psykisk. Fargeenergi er den mest naturlige energi vi kan tilføre kroppen. Fargene virker både positivt og negativt på oss.

Feng Shui

Feng shui er en boligfilosofi som bygger på det energetiske samspillet mellom mennesker og omgivelser. Det er en øst-inredningsmetod som er flere tusen år gamle. Det grunnleggende prinsippet er at våre liv og skjebne påvirket av krefter som er i vårt miljø og Feng Shui indelar saken på en rekke energi såkalt elementer.

Fjernhealing

Å sende gode energier til et menneske i den hensikt at man skal helbrede, kan gjøres ved å meditere eller visualisere. Fjernhealing og helbredelse ved bønn innebærer et samspill mellom levende organismer over avstand. Mange healere opplever en dyp enhet med klienten under behandlingen. Ved fjernhealing er det overhodet ingen fysisk kontakt.

Gjenferd

Er det samme som spøkelser, vesener og oftest mennesker som går igjen etter døde på en mer fredelig og stillferdig måte. Det er delte meninger når det gjelder ordet gjenferd. Det vanligste er at et gjenferd er sjelen/ånden til et menneske som ikke lenger er i live. Gjenferdene gjør alltid det samme eller følger et fast mønster.

Gjenfødelse
Se reinkarnasjon

Gjenoppstandelse

Med dette menes sjelens eller åndens fortsatte liv etter den fysiske død.

Grafologi

En grafologisk analyse inneholder en beskrivelse av et menneskes karakter. Alle mennesker har en unik skrift og grafologen kan ud fra en håndskrift gi en ganske presis karakteristikk.

Gudinnekort

Dette kalles også Englekort. Kort med ulike visdomsord og motiver som ofte brukes som et spådomshjelpemiddel. Englekortene utstråler positiv energi og har vakre motiver. Kortene er ment som en veileder for brukeren. Gudinnene arbeider hånd i vinge med englene og kommer fra både gamle og moderne kulturer og religioner.

Heale/Healing

Å helbrede, dette gjøres ofte ved håndspåleggelse eller ved at man holder hendene ca 20 cm over den man vil heale. Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. Bevissthetens åndelige eller ikke fysiske dimensjon anses som en naturlig og integrert del av livets eksistens. Å heale betyr å helbrede og skape balanse ved hjelp av energi, å bringe mennesket i kontakt med helheten sin fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig

Heks

Heks viser til ei kvinne som utøver trolldom.

Heksagram

Et heksagram er en figur hvor de kryssende linjer danner en sekstagget stjerne.

Hjelpere

Personer fra åndeverden som du har hos deg fra du er født og som hjelper deg i ulike situasjoner i livet. Alle har Hjelpere, noen har mange og noen har få, de har forskjellige oppgaver de skal gjøre for deg. Hjelpere har mange navn noen kaller de for Guider. Avdøde familiemedlemmer kan gå inn som hjelpere.

Holisme

I okkulte livssyn henger alt sammen og ulike sider ved livet henger sammen med hverandre.

Hvid magi

Er den bevidste styring og anvendelse af energier til formål der tjener den guddommelige plan.

Hypnose

Har vist seg å være effektiv for å få en person til å huske noe som ikke erindres i våken tilstand eller for å endre personens vaner. Man er halvt våken og halvt i søvne. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper samtidig uten å være i konflikt med hverandre.

Hypnoterapi

Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose.

Håndlesing

Det er en spådomsmetode med røtter helt tilbake til oldtiden. Ved å se på hendenes form, fingrer, mønstre og linjer kan man se dine potensialer og muligheter i livet. Venstre hånd representerer ens medfødte muligheter og egenskaper og høyre hånd forteller hvordan man utnytter disse mulighetene.

Høyere selv

Den delen av oss selv som vi kan motta guddommelig rettledning fra når den er aktivert.

Guide

Personer fra åndeverden som du har hos deg fra du er født og som hjelper deg i ulike situasjoner i livet. Guider er i motsetning til hjelpere kun knyttet til den spirituelle utviklingen. Deres fremste oppgave er å veilede deg i din åndelige søken.

Husrens

Det er mange grunner for at mennesker ønsker en husrens. Men i de fleste tilfeller er det uro i huset/leiligheten der de som bor føler seg tappet av energi. Synske og klarsynte tilbyr tjenester for å rense hus for slike ånder. Gjenferdene kan lage uro i huset. Det kan være plagsomt å ha slike åndevesener i huset. Ved husrens brukes ritualer for eksempel hvit salvie og levende lys for å kommunisere med ånden og føre den over til den andre siden der ånden hører hjemme.

Håndavlesning

Håndlesing kalles også kiromantikk, kunsten å spå i hånden. Hendene gir oss informasjon om personlighetstrekk og karakteregenskaper, forteller oss hva som skjer nå, forteller vår fortid og gir oss mulighet til å se inn i fremtiden. En av de viktigste oppgavene innen hånd lesning er å definere håndens form og finne ut hvilken kategori den tilhører. Håndens form avslører individets karakter og setter sammen de første byggeklossene til en personlig profil.

I-Ching

I Ching er en hjørnestein i kinesisk ?loso? og det beskriver forholdet mellom det kvinnelige og det mannlige, mellom yin og yang. De 64 heksagrammene svarer til den genetiske koden.

Independent voice

Independent voice - apport og perkusjon betyr uavhengig stemme. Siden åndene ikke lenger har en fysisk kropp og dermed ingen stemmebånd, benytter de seg av en såkalt "voicebox" for å kommunisere med oss. En trompetlignende gjenstand bidrar til å heve lydnivået men også fordi den kan peke mot den person åndeverdenen ønsker å kommunisere med.

Inkarnation

Inkarnationen begynder ved sjælens nedstigning fra sjælsplanet (kausalplanet) gennem mentalplanet og astralplanet til det fysiske plan, og slutter efter den fysiske, den astrale og den mentale døden, når sjælen vender tilbage.

Instinkt

Instinkt er ubevidst erfaringsmateriale og optræder som ubevidste reaktionsmønstre.

Intuisjon

Intuisjon kan beskrives som en umiddelbar forståelse eller oppfatning av for eksempel en situasjon eller en sak, helt uten at man analyserer. Intuisjonen er den stille stemmen som kommer fra ditt indre der du bare vet.

Jording

Mange gjør det fordi ”det er en måte å holde beina på jorda på mens tankene svever” eller for å passe på at man har nok kontakt med det praktiske jordlivet. Noe gjør det fordi de bruker den jordiske kraften i healing og i meditation.

Jordstråling

Man vet at jorden og himmelen sender ut stråler og at mennesker, dyr og planter utsettes for disse. Følsomme og sensitive menneskene har registrert dem, spesielt ved fullmåne, for da forsterkes dem. Ligger man et sted hvor det er jordstråler og/eller vannårer så blir kroppen tappet for energi. Dette er ofte en skjult faktor som er medvirkende til utbrenthet, søvnproblemer, reumatisme, stivhet og stølhet i kroppen, samt også en faktor i andre typer av sykdommer.

Kabbalah

Ordet betyr både overlevering og tradisjon. I roten av den Kabbalistiske filosofi finner man Livets Tre som skal representere skapelsens utvikling. I Kabbalah blir så tilsynelatende ulike fenomener som farge, tall, lyd, form, innhold og mening enhetlig forbundet. Den er den mystiske tolkningen av de hellige jødiske skriftene, og handler om mennesket i forhold til universet og skapelsen/skaperen.

Kanalisere

Ordet kanalisering kommer av at man er en kanal for andre. Man går inn på et annet bevissthetsnivå og kommuniserer med guider. Kanalisering kan sies å være et samlebegrep på det å motta informasjon fra "den andre siden", andre dimensjoner. Her får man svar på diverse spørsmål og kan gi disse videre til andre. Et medium er en person som kan hjelpe deg med kontakt med åndeverden eller "den andre siden".

Karma

Den samlede, oppsparte sum av virkninger som et menneske selv har vært årsak til i dette eller foregående liv og som skal arbeides ut før eller senere. ”Karma loven” kalles også loven om ”årsak og virkning”, at vi får tilbake på oss selv det vi gir ut til andre.

Kinesiologi

Kinesiologi er kunsten å balansere energisystemet for i den hensikt å bedre individets livskvalitet på det fysiske, mentale og emosjonelle området. Muskeltesting er et verifiseringsredskap for å identifisere et menneskes reaksjoner på indre og ytre stress som viser hvor mennesket kan eller ikke kan tilpasse seg disse utfordringer.


Klarfølelse

Klarfølelse er den mest utbredte evnen blant våre psykiske evner, og referer til evnen til å motta informasjon i form av følelser, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem. Ved klarfølelse mottas intrykkene hovedsaklig ved hjelp av hjertesenteret men også Solar Plexus er involvert, da intuisjonen har sitt hovedsete her.


Klarhørsel

Klarhørsel er en form for telepati og referer til evnen til å motta informasjon i form av lyder, tanker og ord ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem. Mental klarhørsel innebærer at man mottar budskap i form av tanker og fysisk klarhørsel innebærer at man hører ånden snakke som om den fysisk var til stede. Stemmen kommer med anddre ord utenfra og kan høres av de øvrige tilstedeværende.

Klarsynt

Klarsynt – synsk er et mangfoldig begrep. Det innebærer en evne til å se inn i fremtiden og også i fortiden. De som kan se hvordan det ser ut rundt en og/eller se hvilke følelser man har, kaller seg ofte klarsynt.

Kiromanti

Kiromantikk og håndlesing er kunsten å spå i hånden. Hendene gir oss informasjon om personlighetstrekk og karakteregenskaper, forteller oss hva som skjer nå, forteller vår fortid og gir oss mulighet til å se inn i fremtiden. Ved å se på hendenes form, fingrer, mønstre og linjer kan man se dine muligheter i livet.
Kraftnavn
Mange healere velger å bruke et annet navn enn deres fødenavn. Ofte mottar man dette navnet fra lærer eller mester.

Krystaller

En type steiner som gir postive energier og et hyppig brukt hjelpemiddel for klarsynte og healere da disse avgir ren energi. Krystallterapi/krystallhealing fungerer etter prinsippet om at hver eneste celle i kroppen vibrerer med egen spesifikk frekvens. Når disse naturlige frekvensene kommer i ubalanse blir vi syke.

Krystallhealing

I krystall healing bruker man krystaller som behandling for psykisk og psykisk velvære. Krystallene plasseres på kroppen ofte i relasjon til kroppens livsenergisentre og energibaner. Alle krystaller har sin egen vibrasjon eller frekvens som påvirke våre energier. Vibrasjonene fra steinene og krystallene er med å gjenopprette balansen i energifeltene i kroppen.

Krystallkule

Å se i krystallkule eller spåkule som den også kalles, har i mange land og kulturer en lang tradisjon. Krystallkulen brukes i likhet med tarotkort/bordkort som hjelpemiddel for den klarsynte, for å se inn i framtiden, fortiden og nåtid. Kvartskrystall er kjent for å forsterke oversanselige energier og egner seg derfor veldig godt som redskap når du skal prøve å se.

Kundalini

Betegnelsen på en dyp kraft som ligger latent lagret nederst i ryggsøylen (rotchakra) og den kan bl.a. aktiviseres gjennom kraftig bruk av yoga eller meditasjon. Kundalini stiger (kundalini oppvåkning) er en opplevelse der energien viklet ved foten av ryggraden er plutselig slippes ut i resten av kroppen. Oppvekking av kundalinikraften bringer med seg en enorm energiøkning som bl.a. virker kraftig åpnende på kroppens energisentre og på bevisstheten.

Lesning

Kalles også seanse og reading.

Lydhealing

Ved lydhealing benyttes forskjellige toner. Lydens vibrasjoner påvirker kroppen, frigjør blokkeringer, spenninger og stress, slik at balanse og harmoni kan gjenopprettes. Lyd frekvensene virker på kroppslig, mentalt, sjelelig og åndelig nivå. Disse kan fungere helbredende på sykdom og forløsende på traumer eller som hjelp til åndelig realisering og lykksalighet. Lydhealing gir vibrasjoner som vekker kroppen til live, og oppretter balanse helt inn på cellenivå.

Lyset

De som er ”nær døden” føres mot et ufattelig sterkt lys som utstråler kjærlighet og noen møter sine avdøde slektninger og guider.

Lysterapi

Det er en terapiform som blant annet brukes ved døgnrytmeforstyrrelser, søvnproblemer og vinterdepresjon. Behandlingen skjer med spesielle lysterapilamper som produserer lys som tilsvarer sollyset. Til privat bruk kan man kjøpe eller leie en lampe.

Magi

I enkelte okkulte retninger er det vanlig å bruke magi når man skal utforske tilværelsen. Når et menneske kan anvende ukendte kræfter, kalder vi det magi. Magi er kendskab til naturens indre, skjulte kræfter, og deres anvendelse på det fysiske plan.

Mandala

Et universelt symbol brukt som hjelp til meditasjon og til å nå høyere bevissthetsnivåer.

Meditasjon

Meditasjon og andre former for regelmessig hvile og avspenning i hverdagen, det har en klar positiv virkning både fysisk og psykisk. En tilstand hvor man lukker ute det nærmeste miljøet og fokuserer på sitt indre sinn. Kan minne om tilstanden mellom søvn og våken.

Medium

Et Medium kan være en person som fungerer som en kanal mellom deg og dine hjelpere/guider eller dine døde venner eller slektninger som er gått over til den andre siden. Et medium er en person som kan hjelpe deg med kontakt med åndeverden, denne kontakten kaller vi kanalisering.

Det er i hovedsak 4 forskjellige slags medium.

Clairvoyant medium – en Clairvoyant vil lett kunne få kontakt med Dine hjelpere, guider og avdøde slektninger. Har kontakt med åndeverdenen og får informasjon fra ”den andre siden” dette er ofte en avdød slektning eller nær venn av den som er på sitting og mediet kan hær få informasjon i form av følelser, bilder og symboler.

Psykisk medium – en person som innhenter informasjon gjennom sin intuisjon, kan også bruke ”psykometri”, mediet holder en gjenstand og får sånn inn informasjon om gjenstandens tilknytning og historie.

Fysisk medium - kommunikasjonen går direkte mellom deltagerne og åndeverdenen, alt som hender kan høres og sees av alle som er tilstede. Kan være en ånd som snakker med sin egen stemme slik at mottageren kan kjenne igjen hvem det er, kan også være gjenstander som beveger seg fritt i rommet slik at alle kan se det.

Transe medium – transe mediet er passivt og mediet ”låner bort” en del av seg selv til åndeverdenen. Det er forskjellige stadier som transe mediet kan bruke, fra bevist tilstand der hvor mediet er fult bevist om hva som hender og dyp transe hvor mediet er helt ubevist hva som hender.

Mentalplan

Det er planet der ligger nærmest over det astrale og det består af stof, der vibrerer højere end det fysisk/æteriske og astrale sto fog det udgør et medium for alle de tankeformer som sindet skaber.

Naturånder

Naturånder er ikke-menneskelige intelligente eller halvintelligente væsener i naturen af forskellige grader.

New Age

New Age er en betegnelse på Vannmannens tidsalder, og Vannmannens tidsalder betegner en ny tid som begynner omtrent nå, og som vil preges av nye tanker og ny erkjennels. Det er en fellesbetegnelse for en rekke åndelige former for terapi og levevis som har sitt formål å se på mennesket holistisk mellom menneskets kropp og sjel.

Numerologi

Numerologi er basert på universets matematikk og er en 4000 år gammel vitenskap. Numerologi identifiserer vår sjels valg ved hjelp av matematiske mønstre i form av bokstaver og tall. Ved bruk av numerologi kan man avsløre hvilken livsfase man er i på sine respektive utviklingstrinn og den beskriver din personlighet. En numerologist kan fortelle deg nesten alt om deg. Navnet ditt er ingen tilfeldighet og ved hjelp av numerologi kan du finne ut helt nye ting om deg selv.

Okkult

Skjult, hemmelig og mystisk.

Okkultisme

Ordet "okkult" betyr skjult eller mørklagt. Det okkulte er kunnskaper og tradisjoner som av ulike grunner holdes skjult. Vitenskapen om de oversanselige plan og deres funksjoner, svart eller hvit magi. Okkultisme er videnskaben om de metafysiske planer, kræfter og bevidsthedstilstande.

Qi gong

Qigong er en veldig gammel healende metode som stammer fra Kina. Ordet er satt sammen av to kinesiske tegn: qi og gong. Qi-tegnet står for livsenergi og kraft, mens gong betyr ekstaordinær prestasjon eller hardt arbeide.

Ouija bord

Anordning som hjelper seansedeltagere til å motta noe som blir oppfattet som budskap fra åndeverdenen. Ouija bord med alfabetet på det brukes til og stave overnaturlige meldinger.

Orakel

En kilde for kloke råd eller profetiske meninger.

Parapsykologi

Parapsykologi er studiet av atferd, hendelser eller oppfatninger som er utenfor hva de fleste ville tradisjonelt akseptere et menneske kan oppfatte. Med andre ord, evaluerer det slike ting som kan bli vurdert sjette sans evner, som mental telepati, psychometry, middels evner og telekinese. Disse evnene tatt sammen kalles paranormale evner eller psi.

Pendel

Pendelen et direkte kommunikasjonsmiddel mellom bevisstheten og intuisjonen. Er ofte en krystall eller annen stein som er festet til en loddsnor. Man kan spørre pendelen om forskjellige ting og rotasjonsretning på pendelen angir hvorvidt svaret er ja eller et nei. Den har mange anvendelsesområder, blant annet brukes den for å finne ting eller diagnostisere sykdommer. Pendelen holdes mellom to fingre og man registrerer fort kontakt med sin underbevissthet og sine energier.

Planchette

Et lite, trebent brett med en fastspent penn. Når et spiritistisk medium rører ved plansjetten mener man at åndevesener meddeler skriftlige budskap.

Profeti

Mennesker har gjennom alle tider søkt etter kunnskap om hva fremtiden bringer.

Psykiske evner

Sjælen har en række sanser og psykiske evner som den anvender som erkendelsesredskaber på de syv bevidsthedsplaner.

Psykokinesi

Påvirkning av energi som ligger utenfor oss selv gjennom telepatisk suggesjon og psykokinesi.
Psykokinese er evnen til at påvirke en genstand uden berøring, altså alene ved hjælp af psykiske kræfter.

Psykometri

Psykometri vil si å avlese en gjenstands historie ved å holde gjenstanden i hånden og "koble seg på" den. Man kan så lese av selve gjenstandens historie og/eller detaljer fra gjenstandens eier. For de fleste er psykisk berøring en psykisk evne som det er lett å utvikle, fordi den har sitt utspring i en av våre mest grunnleggende sanser.

Reading

Er begrepet for lesning og seanse, bruker ofte tarotkort.

Regression/Tidligere liv

Reinkarnasjonslæren forutsetter at en ånd kommer tilbake fra den åndelige verden og inntar en ny fysisk kropp. Minner fra tidligere, også tidligere liv, kan arbeide i ens underbevissthet og påvirke ens liv i dag.

Reiki

Betyr universell livsenergi og er en gammel healingmetode. Det er en healingmetode som stammer fra Japan. Reiki er et japansk ord, og er satt sammen av to deler, Rei og Ki. Rei - spirituell visdom.
Ki - Livets kraft. Reiki terapi er en gammel japansk healing form. Healing betyr å gjøre hel. Reiki er universell livsenergi som balanserer kroppens energisystemer, reduserer stress og fjerner avfallstoffer. Dette fører til at kroppen selv kan rette opp fysiske og psykiske plager og ubalanser.

Reinkarnasjon

Troen på karma og reinkarnasjon er grunnleggende viktig for den moderne okkultismen. Læren om reinkarnasjonen går ut på at den menneskelige sjel etter døden går over i en ny kropp. Okkultismen ser på reinkarnasjonen som en nødvendig ”spiral” til selvrealisering.

Ritualer

Det er mange ritualer innenfor okkultisme. En del utstyr brukes i ritualen. De aller fleste bruker et maskulint symbol og et feminint symbol og et alter, på alteret plasseres viktige symboler, som for eksempel de fire elementer; vann, jord, luft og ild.

Runer

I sin enkleste form er Runer et "alfabet" som bla. norrøne folk tok i bruk for 1500 år siden. I tillegg er runer et mektig og kraftfuldt redskap for spådomskunst og magi. Runene er et redskap og du kan hente mye inspirasjon og kraft fra dem. Jo oftere du bruker runene, jo sterkere vil vibrasjonene og energiene deres bli.

Sans

Sjælen har en række sanser og psykiske evner som den anvender som erkendelsesredskaber på de syv bevidsthedsplaner.

Seanse

Tilstelning hvor et spiritistisk medium frembærer budskap fra avdøde personer og andre åndevesener på den andre siden.

Seer

En seer er clairvoyant og de højere evner der er knyttet til synssansen.

Sensitiv

En sensitiv person er et menneske, der er følsom over for metafysiske påvirkninger.

Sjaman

Ein sjaman er ein person som er rekna for å ha særskilt kontakt med åndeverda innan sjamanistiske trussystem. Jobber med naturens kraft og moderjord. Sjamanisme er nært knyttet til naturens mysterier. Skytsånder er sjamanens hjelpeånder, de fungerer som lærere, veiledere og beskyttere og gir sjamanen kraft.

Skytsengel

Hjelpere kalles også ”Guider”. Dette er ånder som følger med oss hele livet. Vi får minst en hovedhjelper når vi fødes til et nytt liv. Engler er høyt utviklede åndelige vesener og er anerkjent av de fleste religioner i verden. De fleste av oss kan ikke se eller høre dem, men alle har en skytsengel, som er i nærheten. Engler står alltid til rådighet med hjelp og støtte. Gjennom livet kan vi ha mange alt etter behov og ut fra livssituasjonen.

Spillekort

Vanlige spillkort kan brukes i spådomskunst. Kortenes tallverdi viser positive og negative sider på livsområder som kjærlighet og vennskap (hjerter), økonomi (kløver), livet i verden (ruter) og kampen mot lidelse og uhell (spar).

Spiritisme

Er troen på at mennesker kan komme i kontakt med avdøde menneskers sjeler. Spiritismen er en vitenskap som basere seg på observsjonen av manifestasjonen på livet etter døden. Spiritisme er ingen "gammel" overtro., den stammer fra 1848. Da hevdet to jentunger, Kate og Margaret Fox i en liten by nr Buffalo i Staten New York at mystiske bankelyder i veggene i hjemmet var signaler fra de døde og at disse signalene kunne tolkes.

Spiritualisme

Er troen på at vi primært sett er ånder som lever et evig liv. Åndene blir inkarnert på jorden for å lære noe i sin åndelige utvikling.

Spådame/Spåmann

En som forutser fremtiden for andre. Uavhengig om personen måtte bruke hjelpemidler som f.eks. å lese i hender, i kort og krystallkule. En måte å hjelpe på er å åpne opp tankegangen til den som blir spådd. Synliggjøre og vise at det er mulig å gjøre ting, mulig å forandre livet sitt og mulig å oppnå suksess. Mange blir hjulpet av en spådame - spåmann på den måten at de blir klar over mulighetene i sitt eget liv. Muligheter de ikke ville tenkt på hvis ingen hadde fortalt dem det. En spåkone - spåmann behøver ikke nødvendigvis fortelle deg fremtiden, men ofte bare fortelle deg fremtidige muligheter
Spådomskunst
Eksempler på dette er å spå i kaffegrut og krystallkule. Spådomskunst kan med stor presisjon forutse fremtiden samt gi en personlighetsbeskrivelse. Det finnes mangle ulike former for spådomkunst. De mest kjente for oss er tarot kort, astrologi, bordkort, runer og numerologi.

Spådomskule

Er laget av glass eller krystall og brukes som et hjelpemiddel for en klarsynt slik at den klarsynske kan se fortid, fremtid og nåtid. Spådomskule er et mer generelt fordi den omfatter alle former for utvikling av clairvoyance. Ved å ”se” inn i en krystallkule kan den klarsynske få informasjon om for eksempel kjærlighet, barn og finanser.

Spøkelser

I folketroen vesener, oftest menneskelige, som går igjen etter døden, kan være både usynlige og synlige men skaper ofte uhygge og redsel. Noen som er tatt av dage eller har dødd på en unormal måte eller som av noen grunn ikke får fred i graven. Spøgelser er ofte en betegnelse for et fænomen, hvor skikkelsen af en afdød sjæl ses.

Stjernetegn

Hvert enkelt stjernetegn er knyttet til ulike energier og kroppsdeler og kan beskrives deretter. Stjernetegn deles inn i kategoriene: element, kvalitet og polaritet.

De klassiske fire elementene:
Jordtegn: Stenbukken, Jomfruen, Tyren.
Ildtegn: Væren, Løven, Skytten.
Lufttegn: Vannmannen, Vekten, Tvillingen.
Vanntegn: Fiskene, Skorpionen, Krepsen.

De ledende tegnene er:
Stenbukk, Krepsen og Vekten, Værenog står for igangsettende energi.

De faste tegnene er:
Løven, Skorpionen, Vannmannen og Tyren. Disse tegnene oppfattes som forsiktige og saklighet men står også for utholdenhet og målrettet.

De foranderlige tegnene er Tvillingen, Jomfruen, Skytten og Fiskene og de forbindes med tilpasningsdyktighet og fleksibilitet.

Subtil kropp/energi

Den delen av selvet som gir resonans på ulike vibrasjonsnivåer, usynlig for det blotte øyet.

Synsk

Evnen til å forutse fremtiden. Dette enten man bruker guider, kort, krystallkule, engler, kanalisering eller andre hjelpemidler. En person som besitter disse evnene, kalles gjerne clairvoyant og synsk.

Søkevinkler

Søkevinkler finnes i flere forskjellige utgaver og størrelser. Bruk av ønskekvist, søkevinkler, pendel eller lignende, for å søke framenergier eller kraftfelt.

Talisman

Talisman betyder ”et magisk billede” og er en genstand af sten, metal, helligt træ eller hyppigt symboler og figurer.

Tantra

Tantra ser den synlige og usynlige virkelighet som uatskillelige og betrakter verden som renning og vev i et stoff der det åndelige og materielle er likeverdige og sammen vevet.

Tai Chi

Tai chi er ei treningsform som kjem frå Kina. Nemninga er kinesisk, og tyder ”det aller høgste”. Det er ei form for qi gong, og er ein del av det samansette orientalske medisinske systemet som inneheld akupunktur, massasje,akupressur, urtemedisin og kopping. Tai Chi Chuan (Taiji Quan) også kalt skyggeboksing eller kinesisk Yoga, er en ca. tusen år gammel kinesisk treningsform knyttet til helse, avspenning og meditasjon, selvutvikling og selvforsvar.

Tarotist

En som legger tarotkort i en bestemt formasjon og tolker disse for å svare på spørsmål. Det har alltid vært omgitt mystikk, noe som bare var gitt til noen få utvalgte.

Tarot

Tarot brukes nå stort sett som et redskap for spådommer. En tarotkortstokk er inndelt i to deler, den store arkana og lille arkana, også benevnt den store og den lille hemmelighet. Bruk av tarot åpner for større bevissthet om fortid, nåtid og framtid. Kortene brukes som et redskap til å reflektere de energier vi til enhver tid sender ut. Veiledning via tarot viser deg muligheter og sannsynlig utfall.

Tarotkort

Tarot kort er en måte å forutse hendelser eller å motta veiledning i både kroppslige og sjelelige spørsmål. En tarot kortstokk består av 78 kort, disse er inndelt i to seksjoner - den store arkana og den lille arkana. Alle kortstokker er ikke like men alle har tre basis prinsipper felles, selv om kort, tolkning og symboler kan variere. Major Arkana består av 22 kort og Minor Arkana av 56 kort. Minor Arkana kan på mange måter sammenlignes med spillekort slik vi kjenner de i dag. De er inndelt i sverd, beger, stokker og mynter og hver av de er nummerert fra 1-10. Hver stokk inneholder symboler på hendelser vi alle har hatt, eller kan ha fra tid til annen. Ingen er helt sikre på opphavet til tarot kortene, men den allmenne oppfattelsen er at de stammer fra det gamle Egypt. Kortene er ikke "magiske", "okkulte" eller "onde" og de har ingen kraft i seg selv, du gir dem kraft ved din personlighet, tro og med din intuisjon. Kortene er også nært knyttet til astrologien da hver av gruppene representerer et element og hvert stjernetegn har sin signifikator.

Tassografi

Tassografi er betegnelsen på å spå i teblader og kaffegrut. Kanskje har du hørt din bestemor, eller en gammel tante snakke om denne spådomskunsten som var veldig populær før. Den var populær på 1800-tallet og et godt stykke inn i vårt århundre.

Telepati

Telepati - tankeoverføring, det at en person får kunnskap om en annen persons tanker eller sjelstilstand uten at det går gjennom noen kjente sansekanaler. Evnen til å oppfatte hva andre mennesker tenker. Dette skjer uten at det ordinære sanseapparat tas i bruk og uansett avstanden mellom de to.

Trance

Trance er en tilstand, hvor et menneskes egen bevidsthed træder tilbage for at overlade sit fysisk/æteriske legeme som redskab for fremmede åndelige intelligenser.

Transfigurasjon

Transfigurasjon hører inn under det vi kaller fysisk mediumskap og transfigurasjon muliggjøres ved at det legger seg en maske av ektoplasma over eller foran ansiktet til mediet som så tar form av ansiktet til ånden mediet har kontakt med.

Tredje Øyet

Det tredje øye chakraet er plassert mellom de fysiske øynene, midt i pannen. Det er en portal for å se og oppleve andre dimensjoner. Det tredje øyet er ofte forbundet med visjoner, klarsyn, forutanelser, og ”ut av kroppen opplevelser”.

Universell livskraft

En uforklarlig, naturlig livskilde som spiller en avgjørende rolle for helse og til healing.

Ut av kroppen opplevelser

Det er en opplevelse av at man flyter ut av sin egen kropp. I noen tilfeller opplever man, ser sin fysiske kropp fra et sted utenfor denne. Opplevelsen av at bevisstheten forlater legemet, som man kan se på avstand. Slike opplevelser kan skje spontant eller de kan framkalles med forskjellige teknikker, for eksempel visualisering i forbindelse med dypånding.

Vardøger

Er å høre eller se et menneske komme men så viser det seg at de er ikke der likevel. 10 minutter senere kan Du igjen se og høre at vedkommende kommer og nå er det virkelighet.

Varsler

Forvarsel og kan beskrives som at man hører en person som kommer gående opp trappen uten at det er noen der, en liten stund etterpå kommer personen som vardøgeret varslet, gående opp trappen og inn i rommet den som hørte vardøgeret befinner seg i.

Visdom

Visdom er kunnskap forbundet med kjærlighet.

Visualisering

Å visualisere betyr å se for seg noe med sitt indre øye å bygge opp et mentalt bilde. Visualisering er grunnleggende i nesten all magi og en viktig ingrediens i mental trening og forskjellige metoder for positiv tenkning. Knyttes gjerne opp mot begreper som ”tenk positivt” og ”tankens kraft”.

Wicca

Gudene i Wicca er våre tidligste forfedres guder. Wicca er den fremste blant våre dagers nyforløste naturreligioner. Den kalles en 'Gammel Religion', siden den baserer seg på religiøs praksis med historiske røtter - tilbedelse av det guddommelige prinsipp, personifisert i form av en Gudinne og en Gud, begge med mange navn og former. Det er moderne hekser med fokus på modergudinner, magiske ritualer og naturen.

Yin & Yang

Et kinesisk symbolbegrep om motsetningene som utfyller hverandre og Yin oppfattes som den feminine og Yang den maskuline. Det representerer balansen mellom motsetninger i universet og slik sett også i livssyklusen for øvrig. Eksisterer det likevekt mellom energiene Yin og Yan, eksisterer det balanse, i motsatt fall kaos og ubalanse.

Zen

Zen lærer at alt står i forhold til alt annet. Gjennom praksisen erkjenner vi at mennesket ikke eksisterer alene, adskilt og isolert fra resten av verden. Japansk form praktisert ved meditasjon og gjennomført selvdisiplin med den hensikt å øke erkjennelsen og selvinnsikten for etterhvert å oppdage at følelsen av ” jeg” er høyst relativ og å oppleve plutselig oppvåkning fra det normale søvngjengeri.

Åndelig

Er den som er spirituell og har kontakt med åndeverdenen og universet. Åndelig veiledning er en kunst, en gave og et kall.

Åndelig kirurgi

Er en form for healing. Healeren behandler personen, men et ”legeteam” av avdøde leger eller kirurger kan gå inn og hjelpe. Åndelig kirurgi er en dybdehealing som går på de dypeste nivå i ditt celleminne. Her kan alt skje, rygger, muskler og blokkeringer kan bli forløst. Disse lyslegene arbeider på alle kropsnivå og klargjør kroppen din til den nye bevissthet. Når legene/healeren opererer kan personen fysisk kjenne at noen ”går inn i” kroppen.

Ånder

En betegnelse for afdøde sjæle som efter døden eller før en ny inkarnation opnår kontakt med ”levende" mennesker.

upp